Aksiyadorlarning umumiy yig`ilishi

2016 йил Узбекистон ПТК Акциядорлар умумий йигилиши баёни